Ovim općim uvjetima pohađanja tečaja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) u svrhu transparentnosti pobliže se definiraju pojedini termini i odnosi, načini ispunjenja obveza među ugovornim stranama, a koji vrijede u slučaju da ih Ugovorne stranke izrijekom uglave u Ugovor kojeg sklapaju.
1.TERMINI
1.1. Institut je Institut Sputnik sa sjedištem u Zagrebu, Trg Francuske Republike 14, OIB: 67529441433, upisan u Registru udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 21013933.
1.2. Korisnik usluge (u daljnjem tekstu: Korisnik) je svaka pravna ili fizička osoba, koja je sa Institutom sklopila Ugovor o pružanju usluga, a koje ulaze u gospodarske djelatnosti Instituta i koje isti nudi u svojim promotivnim materijalima.
1.3. Usluge u smislu ovih Općih uvjeta su sve usluge koje Institut nudi korisnicima na bilo koji način koji bi se u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (u daljnjem tekstu: ZOO) smatralo ponudom ili pozivom da se učini ponuda pod uvjetima koje je Institut oglasio. Uslugama se prvenstveno smatraju tečajevi stranih jezika u skladu sa člankom 1.7.
1.4. Institut na web stranicama pojedinačno opisuje svaku pojedinu uslugu koju pruža. U smislu opisa broja sati, dinamike, broja polaznika itd. uslugom se smatra ono što je Institut naznačio ili opisao u opisu tečaja ili koje druge usluge.
1.5. Ugovor je dvostrani pravni odnos sklopljen između Instituta i korisnika, a odnosi se na pružanje usluga iz gospodarskih djelatnosti Instituta. U pogledu sklapanja ugovora, raskida, izmjena i sl., primjenjuju se odredbe ZOO-a, osim ako ovim Općim uvjetima nije drugačije određeno.
1.6. Oglašavanje Instituta je oglašavanje koje je isključivo Institut učinio dostupnim javnosti i neodređenom broju ljudi, a posebice objavljivanje na službenim web stranicama Instituta, kao i raspačavanje promotivnih letaka.
1.7. Tečaj stranih jezika je usluga koju Institut pruža, a koja u organizacijskom i ugovornom smislu čini cjelovitu i nedjeljivu uslugu, a održava se kao izvođenje nastave pred grupom. Broj sati unutar tečaja označava samo organizacijski raspored održavanja usluge te kao takav nije djeljiv po satima. Institut nudi različite tečajeve kao svoje usluge, a njihov program je predočen svakom korisniku prilikom sklapanja ugovora.
1.8. Grupa je broj polaznika koji utvrđuje Institut, a koji je potreban za neometano i kvalitetno pružanje usluge tečaja, koji se održava u unaprijed dogovorenim terminima.
1.9. Nastavni sat je vremensko razdoblje na koje je podijeljen tečaj kao cjelovita usluga, te osim iznimno, ne predstavlja predmet ugovora o pružanju usluga. Jedan nastavni sat traje 45 minuta. Nastavni sat u smislu ovih Općih uvjeta ne predstavlja vremensku jedinicu koja se kao zasebna usluga pruža kao individualni sati ili tečajevi. Prilikom pružanja takve usluge, Institut i korisnik posebno dogovaraju broj i trajanje nastavnih sati.
1.10. Završni ispit je pisana i usmena provjera znanja unutar jednog tečaja u kojem se korisnika ispituje poznavanje jezika, a o uspješnom položenom ispitu Institut izdaje potvrdu tj. diplomu.
1.11. Ispitni rok je termin unutar kojeg se održava završni ispit, a određuje ga Institut u skladu sa svojim mogućnostima. U cijenu tečaja je uključen broj besplatnih ispitnih rokova koliko ih je Institut odredio svojom ponudom bilo na web stranicama ili na koji drugi način. Ukoliko polaznik ne pristupi ispitn-om/im rok-u/ovima koji su bili uračunati u cijenu, svaki daljnji ispitni rok se naplaćuje po Cjeniku kojeg utvrđuje Institut.
1.12. Institut može samoinicijativno, ili na zahtjev korisnika organizirati i druge ispitne rokove izvan obveza iz sklopljenog ugovora. Takve će rokove (termine, opise, cijenu i sl.) Institut objavljivati na svojim web stranicama ili na drugi odgovarajući način.
1.13. Cjenik je popis usluga koje pruža Institut u kojemu su izražene cijene svake pojedine usluge. Cijene su izražene na jasan i nedvosmislen način u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o Porezu na dodanu vrijednost.

2. SKLAPANJE UGOVORA
2.1. Ugovor o pružanju usluga Institut sklapa sa svakim Korisnikom. Ugovor je sklopljen kada su ga potpisale obje ugovorne strane.
2.2. Ugovor je sklopljen i kada je druga ugovorna strana prihvatila točno određenu ponudu Instituta, koju je Institut objavio na svojim web stranicama ili na bilo koji drugi način, a uplatom iznosa koji odgovara ugovorenoj cijeni, ili pak nekom njenom dijelu. Takva uplata smatra se konkludentnom radnjom prihvata ponude od strane ponuđenog.

3. OBVEZE KORISNIKA
3.1. Korisnik je dužan uplatiti cjelokupni ugovoreni iznos odmah po sklapanju ugovora.
3.2. Korisnik je, osim u iznimnim slučajevima, dužan o svom trošku pribaviti sve materijale potrebne za praćenje nastave i izvršavanje zadataka (bilježnica, knjige, rječnici….).
3.3. Korisnik je dužan omogućiti radnicima Instituta neometano izvođenje nastave, te ne smije svojim ponašanjem onemogućavati ili otežavati održavanje nastave.
3.4. U slučaju da Korisnik svojim ponašanjem onemogući održavanje nastave ili je znatno otežava, a Institut zbog tog trpi štetu, dužan ju je nadoknaditi.
3.5. Korisnik je dužan sam brinuti za svoje materijale te druge stvari koje donosi u prostorije Instituta. Korisnik ne smije u prostoriju Instituta unositi bilo koje stvari koje mogu ozlijediti druge osobe ili izazvati materijalnu štetu.
3.6. Institut ne odgovara za nestanak, krađu ili oštećenje korisnikovih stvari za vrijeme izvođenja nastave.
3.7. Korisnik je dužan paziti na inventar Instituta te isti ne smije uništiti, niti oštetiti na koji način, a u suprotnom odgovara za svu materijalnu štetu koju zbog toga Institut pretrpi.

4. OBVEZE INSTITUTA
4.1. Institut je dužan korisniku omogućiti pohađanje nastave u ugovorenom terminu.
4.2. Institut zadržava pravo raskinuti ugovor u slučaju da prije početka održavanja određenog tečaja pred pojedinom grupom u određenom terminu ne bude prijavljen najmanje minimalan broj korisnika određen od strane Instituta (raskidni uvjet). Institut će u tom slučaju korisniku bez odgode izvršiti povrat uplaćenih novčanih sredstava na ime cijene. U ovom slučaju, Institut može ponuditi korisniku drugačije osmišljen tečaj s drugačijim brojem sati i/ili cijenom. Ponudu će Institut objaviti na svojim web stranicama ili na drugačiji način.
4.3. Institut je dužan osigurati učionicu prilagođenu za održavanje nastave, sa svim potrebnim sadržajem za neometano i kvalitetno održavanje nastave te minimalno jednog predavača po grupi. Institut zadržava pravo da u svakoj grupi tokom tečaja promjeni predavača zbog organizacijskih, ali i drugih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti.
4.4. U slučaju da održavanje nastave u učionici nije moguće ili je znatno otežano zbog više sile ili drugih okolnosti nastalih nakon sklapanja ugovora, a koje se nisu mogle predvidjeti (uključujući, primjerice, širenje zarazne bolesti, potres, druge elementarne nepogode i sl.), Institut zadržava pravo da nastavu održava u Virtualnim učionicama za razdoblje trajanja navedenih okolnosti. Iz istih razloga Institut je ovlašten i izmijeniti raspored odnosno termine pohađanja nastave.
4.5. Korisnik može promijeniti grupu odnosno termin održavanja tečaja samo uz prethodno pisano odobrenje ovlaštene osobe Instituta. Promjenom se smatra pohađanje bilo kojeg tečaja u bilo kojem terminu koji nije unaprijed ugovoren.
4.6. Institut jamči da svi predavači imaju potrebne kvalifikacije, te znanja i vještine potrebne za kvalitetno obavljanje nastave.
4.7. Unutar svoje ugovorne obveze Institut je dužan održati ispitne rokove koji su uključeni u cijenu u skladu sa člankom 1.10. i 1.11. ovih Općih uvjeta.
4.8. O položenom ispitu te o stečenom znanju, Institut će Korisniku izdati odgovarajuću diplomu/certifikat.

5. CIJENE I POPUSTI
5.1. Cijena je novčani iznos kojeg je Korisnik usluge dužan podmiriti nakon sklapanja ugovora osim u slučaju iz 2.2. Općih uvjeta, kada se uplaćeni iznos smatra ugovorenom cijenom. Cijenu utvrđuje Institut svojim Cjenikom u odnosu na svaku pojedinu uslugu koju pruža.
5.2. Ugovorena cijena predstavlja cijenu cjelokupne usluge bez obzira na naziv (tečaj, stupanj i sl.). Cijena je određena u skladu s čl. 1.7. Općih uvjeta i kao takva se ne može dijeliti na sate. Cijena se, osim u iznimnim slučajevima (individualni sati i sl.), ugovara u odnosu na sate, a sve u skladu s posebnim ugovorom ili Odlukom Instituta.
5.3. Popust je svako snižavanje ugovorene cijene pojedinom Korisniku koje odobrava i ugovara Institut, a pod uvjetima koje određuje Institut, i objavljuje ih na svojim službenim web stranicama, ili na koji drugi način.
5.4. Popust se ostvaruje jedino u trenutku sklapanja ugovora ili plaćanjem iznosa iz čl. 2.2. Općih uvjeta. Korisnik kojemu s obzirom na svojstva pripada pravo na popust mora na isti sam upozoriti Institut u trenutku sklapanja ugovora/plaćanja iznosa iz čl. 2.2.. Popust se ne može ostvarivati retroaktivno.

6. PLAĆANJE
6.1. Plaćanjem ugovorene cijene korisnik ispunjava svoju ugovornu obvezu.
6.2. Plaćanje se može izvršiti jednokratno i u obrocima.
6.3. Plaćanje u obrocima je plaćanje bilo kojim sredstvom plaćanja, kada korisnik svoju obvezu ispunjava djelomično, a skup svih obroka odgovara cjelokupnoj cijeni usluge.
6.4. Iznos od 300,00 kn, a kojeg je korisnik dužan platiti po sklapanju ugovora, ili je uplatio po sklapanju istog, a prije početka tečaja smatra se ugovorenom kaparom kao odustatninom. Ostatak ugovorne cijene Korisnik mora uplatiti najmanje 10 dana prije početka održavanja tečaja ili se smatra da je odustao.
6.5. Nakon početka tečaja, Korisnik ne može odustati od ugovora i tražiti povrat novca, osim zbog neispunjenja od strane Instituta.
6.6. Neispunjenjem od strane Instituta se smatra samo neispunjenje obveze iz čl. 1.7. ovih Općih uvjeta. Svaka promjena dopuštena na temelju ovih Uvjeta ili dobrih poslovnih običaja ne smatra se neispunjenjem od strane Instituta.

7. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I OSOBNI PODACI
7.1. U odnosu na treće osobe, Institut je isključivi nositelj svih autorskih prava na materijalima, pisanim vježbama, konceptima vježbe, zbirkama podataka i sl.
7.2. Ispitni zadaci predstavljaju autorsko djelo Instituta, a Institut iste iz komercijalnih razloga ima pravo držati kao povjerljive.
7.3. Korisnik odgovara za svako vrijeđanje autorskih prava Instituta, kao što je npr. neovlašteno distribuiranje ispita.

8. ZAVRŠNE ODREDBE
8.1. Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve Ugovore koje Institut sklopi s korisnicima koji nisu članovi Instituta u smislu Zakona o udrugama, za svaku pojedinu uslugu, a stranke s njima budu izričito upoznate. Opći uvjeti primjenjuju se i na sve Ugovore koje Institut sklopi s korisnicima koji jesu članovi Instituta u smislu Zakona o udrugama, ako se radi o uslugama koje ne predstavljaju ujedno i člansku pogodnost obuhvaćenu njihovim članskim modelom.
8.2. Odredbe ovih Općih uvjeta primjenjuju se na sve ugovore, osim ako pojedinim ugovorom nije drugačije ugovoreno, ili se pojedini ugovor ne poziva na neke druge Opće uvjete poslovanja koji se odnose na posebne usluge koje pruža Institut.
8.3. U slučaju izmjena i dopuna ovih Općih uvjeta Institut će izvijestiti Korisnike usluga objavom izmjena na službenim web stranicama Instituta.
8.4. U slučaju ikakvog spora, stranke se obvezuju da će sve sporove pokušati riješiti mirenjem. U slučaju da mirenje ne uspije, stranke ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Pridružite nam se!

Želiš biti u toku s novostima?

    Koristimo kolačiće

    Korištenjem naše web stranice potvrđujete da prihvaćate našu upotrebu kolačića. Ovdje možete saznati više o tome kako ih koristimo.

    Više o kolačićima.